Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф черкаської обласної ради

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнські змагання бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з міжнародною участю «Черкаські медичні ралі – 2018»

І. Загальні положення.

1.Всеукраїнські змагання бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з міжнародною участю «Черкаські медичні ралі – 2018» (далі – Змагання) організовується з метою удосконалення надання екстреної медичної та домедичної допомоги населенню України.

 1. Для реалізації поставленої мети в ході Змагань  реалізуються наступні завдання:

2.1. Визначення рівня теоретичних знань та практичних вмінь серед бригад ЕМД з питань надання екстреної медичної та домедичної допомоги.

2.2. Науковий аналіз надання екстреної медичної та домедичної допомоги.

2.3. Поширення нових знань та вмінь серед учасників Змагань щодо питань надання екстреної медичної та домедичної допомоги на догоспітальному етапі та ранньому госпітальному етапі.

2.4. Надання рекомендацій щодо вдосконалення підготовки фахівців системи ЕМД з питань надання екстреної медичної та домедичної допомоги на догоспітальному етапі.

2.5. Створення позитивного іміджу системі екстреної медичної допомоги серед населення України.

2.6. Створення можливості фахового спілкування працівників різних регіонів з питань надання екстреної медичної допомоги.

2.7. Впровадження кращих світових практик щодо надання домедичної та екстреної медичної допомоги.

 1. Офіційними мовами чемпіонату є українська та англійська.
 2. Дане положення узгоджене з правовласниками «Порядок проведення змагань бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги в Україні».ІІ. Правила участі бригад ЕМД у Змаганні.

 1. До участі в Змаганні допускаються бригади ЕМД:

1.1. обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

1.2. приватних організацій;

1.3. інших відомств;

1.4. інших країн;

1.5. медичних навчальних закладів І-IVрівня акредитації.

 1. До складу команди ЕМД входить два медики та водій.
 2. Керівником команди є один з медиків бригади ЕМД.
 3. Комплектація карет ЕМД повинна відповідати діючим нормативно-правовим документам України, які регулюють ці питання*.

* Національний стандарт України ДСТУ 7032:2009 «Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування, технічні вимоги та методи випробування».

 1. Комплектація карет ЕМД іноземних бригад може відрізнятися від такої, що передбачена на території України.
 2. З метою участі у Змаганні уповноважений представник бригади повинен подати заяву встановленого зразка до організаційного комітету Змагань не пізніше встановленого терміну. Заяви на участь у Змаганні, які подані пізніше встановленого терміну не розглядаються.
 3. В Змаганнях можуть бути наступні категорії: бригади обласних центрів ЕМД та МК; ветерани (приймали участь більше двох разів); команди студентів; команди приватних структур; закордонні команди; команди інших закладів охорони здоров’я; команди що входять в окремий рейтинг.

ІІІ. Офіційний представник бригади.

 1. Бригада, яка приймає участь у Змаганні може мати офіційного представника.
 2. Офіційний представник бригади має право:

2.1. Бути присутнім під час виконання бригадою завдань, за виключенням коли за умовами конкурсу під час його виконання маже бути присутня виключно бригада ЕМД,

2.2. Вести фото- та відеофіксацію дій бригад під час виконання завдань.

2.3. Подавати апеляцію.

2.4. Отримати копії оціночних листів завдань бригади, яку представляє.

 1. Офіційному представнику бригади заборонено:

3.1.* Бути присутнім під час виконання завдань іншими бригадами.

* офіційний представник може бути присутнім при виконанні завдань іншою бригадою, у випадку, якщо команда, яку він представляє, вже закінчила виконання цього конкурсного завдання та обов’язкової згоди основного судді конкурсного завдання і офіційного представника бригади, яка виконує завдання. При цьому згода повинна бути отримана до початку виконання бригадою конкурсного завдання.

3.2. Вести фото- та відеофіксацію дій інших бригад під час виконання завдань.

3.3. Отримати копії оціночних листів завдань інших бригад без їх згоди.

3.4. Втручатися у процес виконання бригадою конкурсного завдання і/або робити підказки.

 1. У випадку не дотримання офіційним представником положень, передбачених у пункті 3.1.,3.2., 3.3. та 3.4., бригаді, яку він представляє, нараховуються штрафні бали за виконання конкурсу. Кількість штрафних балів нараховує головний суддя Змагань, однак вони не можуть складати більш ніж 50% від максимально можливої кількості балів за виконання конкурсного завдання. У випадку системного порушення регламенту Змагань офіційним представником він може бути відсторонений від участі у Змаганнях.
 2. Крім офіційного представника іноземну бригаду може супроводжувати перекладач.
 3. Офіційний представник може виконувати роль члена бригади при виникненні форс-мажорних обставин та неможливості при цьому одним з членів бригади тимчасово чи постійно приймати участь у Змаганнях.
 4. У випадку коли в змаганнях приймає участь студентська команда один з її учасників може автоматично виконувати  функцію офіційного представника.

ІV. Конкурсні завдання.

 1.      Конкурсні завдання Змагань розробляє група фахівців склад, якої затверджує Головний суддя Змагань.
 2. До участі у розробці конкурсних завдань можуть залучатись іноземні фахівці.
 3. Кінцевий варіант завдань затверджує Головний суддя Змагань.
 4. Конкурсними завданнями Змагань можуть бути: тестові завдання, виконання окремих маніпуляцій, сценарії з використанням симуляційних методик.
 5. Конкурсне завдання Змагань оформляється відповідно до встановлених вимог.
 6. Конкурсні завдання повинні стосуватися виключно питань надання домедичної та екстреної медичної допомоги, що затверджені і/або не суперечать діючими нормативно-правовими документами України.
 7. У випадку участі в Змаганні закордонних бригад, за згодою суддівської колегії, окремі виконані ними дії можуть прирівнюватися до аналогічних по суті дій вітчизняних бригад та оцінюватися однаковою кількістю балів. Наприклад, забезпечення внутрішньокісткового доступу прирівнюється до внутрішньовенного, їх виконання оцінюється однаковою кількістю балів в комплексі виконання всього конкурсного завдання.
 8. У випадку якщо конкурсне завдання передбачає виконання дій, що не затвердженні діючими нормативно-правовими документами, організаційний комітет повинен проінформувати бригади та забезпечити вільний доступ до джерел інформації, на основі яких були розроблені конкурсні завдання чи їх окремі положення.
 9. Конкурсне завдання не може містити положень, які суперечать діючим нормативно-правовим документам України, що регулюють питання надання домедичної та  екстреної медичної допомоги.
 10. Тривалість конкурсного завдання повинна бути достатньою для виконання та оцінювання всіх положень передбачених конкурсним завданням, однак не перевищувати 10 хвилин.
 11.  У випадку коли завдання є багатокомпонентним його тривалість може бути змінена.
 12. Для тестових теоретичних завдань час виконання не повинен перевищувати 1 хвилину на 1 завдання.
 13. Тривалість конкурсного завдання повинна бути однаковою для всіх команд учасниць Змагань *.

* допускається подовження тривалості конкурсного заняття при оцінюванні команд з інших країн, за рахунок здійснення перекладу, але не більше ніж на 20 % від затвердженого часу, а також у випадку форс-мажорних обставин, пов’язаних як з доїздом команди, так і забезпеченням реалізації конкурсного завдання, які об’єктивно підтверджені.

 1. До виконання конкурсних завдань можуть залучатись представники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій України та інших структур.

    

 1. Вимоги щодо місця проведення конкурсних завдань.
 2.  Конкурсні змагання можуть проводитись:

1.1. в окремих будівлях,

1.2. в населених пунктах,

1.3. на дорогах та територіях, які з ними межують,

1.4. території окремих підприємств та установ.

 1. При проведенні конкурсних занять необхідна наявність офіційного дозволу від власників чи місцевих органів влади.
 2. Місця проведення конкурсних завдань повинні бути безпечними.
 3. За умови, якщо не виконані вимоги пункту 3, бригади мають право відмовитись від виконання завдання. В такому випадку завдання знімається з загального рейтингу завдань Змагань.
 4. У випадку, коли на місці проведення конкурсного завдання є потенційні фактори небезпеки (дороги, аварійні будинки тощо), вони повинні бути чітко марковані. Члени бригад, офіційні спостерігачі не повинні знаходитись в зоні дії потенційної небезпеки.
 5. Оскільки змагання відбуваються в населених пунктах, на дорогах, учасники Змагань зобов’язані дотримання правил дорожнього руху.

VІ. Водії карет ЕМД.

 1. Водії карети ЕМД входять до складу бригади та повинні приймати участь у виконанні конкурсного завдання.
 2. Водії карет ЕМД повинні мати з собою повний набір документів, що стосуються транспортного засобу.
 3. У випадку порушення правил дорожнього руху бригадам можуть нараховувати штрафні бали за виконання конкурсного завдання. Кількість штрафних балів за порушення правил дорожнього руху складає 15 % від максимально можливої кількості балів, передбачених за виконання конкурсного завдання. У випадку, якщо порушення правил дорожнього руху могли потенційно призвести до аварійної ситуації, бригада може бути дискваліфікована за рішенням Головного судді.

VІІ. Ситуації які можуть призвести до дискваліфікації бригади.

 1. Знаходження хоча б одного з членів бригади у стані алкогольного сп’яніння протягом часу проведення Змагань *.

* у випадку коли є підозра, що члени бригади знаходяться в стані алкогольного сп’яніння  організатори Змагань можуть провести відповідні тести. У випадку проведення таких тестів залучаються незалежні спостерігачі. Відмова членів команди від процедури визначення тесту на алкоголь може призвести до дискваліфікації команди.

 1. Створення ситуації, що призвела або може потенційно призвести до заподіянню шкоди здоров’ю та майну учасників Змагань і/або інших осіб.
 2. Один доведений факт передачі інформації щодо особливостей виконання конкурсних змагань офіційним представником бригади або бригаді, яку він представляє, або іншим командам.
 3. Системному порушенні правил проведення Змагань бригадою в цілому чи окремими його членами і або представниками.VІІІ. Процедура дискваліфікації бригади.

 1. Подання щодо дискваліфікації бригади може подаватись:

1.1. Суддями Змагань (пункт 3 розділу 7).

1.2. Головним суддею Змагань за поданням представників органів місцевої влади та іншими учасниками Змагань (пункт 2 розділу 7).

1.3. Незалежними спостерігачами та іншими учасниками Змагань (пункт 1 розділу 7).

 1. При виявлені ситуації, яка може призвести до дискваліфікації Головному судді Змагань подається заява встановленого зразку.
 2. Прийняття рішення щодо дискваліфікації бригади приймається Головним суддею Змагань.
 3. При розгляді питання щодо дискваліфікації бригади повинні бути присутні крім складу комісії:

4.1. офіційний представник бригади;

4.2. особа яка подає заяву.

 1. Рішення щодо дискваліфікації є остаточним та не підлягає оскарженню.

ІХ. Нарахування штрафних балів.

 1.      Штрафні бали нараховуються бригаді при виконанні конкурсних завдань, відповідно до положень передбачених в оціночних листах.
 2.      Нарахування штрафних балів під час виконання конкурсних завдань може бути поза положеннями, передбачених окремими пунктами оціночного листа, за умови виконання членами бригади дій, які можуть призвести до значного погіршення або загибелі пацієнта/постраждалого. У такому випадку в оціночному листі вказується кількість штрафних балів та причина їх нарахування. Кількість штрафних балів за кожну критичну помилку складає 5 балів.  
 3.      Нарахування штрафних балів поза безпосереднім виконанням конкурсного завдання передбачена пунктом 4 розділу 3, пунктом 3 розділу 6, пункту 1 розділу 17 цього Положення.
 4.      У випадку, коли загальна сума штрафних балів перевищує кількість балів, які набрала бригада при виконанні конкурсного завдання, за його виконання нараховується 0 балів.

Х.  Склад суддівської колегії.

 1.      Суддівська колегія Змагань складається з Головного судді, заступників головного судді, основних суддів конкурсних завдань, помічників основних суддів конкурсних завдань, апеляційного комітету.
 2.  Склад Суддівської колегії затверджує Головний суддя Чемпіонату.
 3. До Суддівської колегії входять фахівці з питань надання екстреної та домедичної медичної допомоги.  
 4. До суддівства Змагань можуть залучатися іноземні фахівці.
 5. В окремих випадках до суддівства можуть залучатися фахівці – експерти з реалізації спеціальних завдань.

ХІ. Повноваження Головного судді Змагань:  

 1. Проводить загальне керування Змаганнями
 2. Затверджує:

2.1. списки суддів;

2.2. конкурсні завдання;

2.3. рішення апеляційної колегії;

2.5. рішення щодо дискваліфікації бригади;

2.6. рішення щодо дискваліфікації офіційного представника;

2.6. графік проведення конкурсних завдань;

2.7. результати окремих конкурсних завдань;

2.8. остаточні результати.

ХІІ. Повноваження заступників Головного судді Змагань.

 1. Проводять загальне керування Чемпіонатом у випадку відсутності Головного судді Змагань *.

* за відсутності Головного судді Змагань всі його функції переходять до одного з заступників, в такому випадку всі його рішення прирівнюються до рішення Головного Судді Змагань.

 1. Виконують завдання Головного судді Змагань за окремо встановленими напрямками.ХІІІ. Повноваження та обов’язки основного судді конкурсного завдання.

 1. Проводить оцінювання бригади під час виконання нею конкурсного завдання.
 2. Слідкує за дотриманням безпеки під час виконання бригадою конкурсного завдання.
 3. Забезпечує наявність всіх необхідних засобів для коректного проведення конкурсного завдання.
 4.      Рішення основного судді конкурсного завдання щодо оцінки бригади є остаточним за відсутності апеляції.

ХІV. Повноваження та обов’язки помічників основних суддів конкурсних завдань.

 1. Допомагає у проведенні оцінювання команди учасника під час виконання нею конкурсного завдання.
 2. Слідкує за дотриманням безпеки під час виконання бригадою конкурсного завдання.
 3. Забезпечує наявність всіх необхідних засобів для коректного проведення конкурсного завдання.
 4. Контролює час виконання конкурсного завдання.
 5. Виконує вказівки основного судді конкурсного завдання.

    

ХV. Повноваження та обов’язки стартового судді.

 1. Забезпечує дотримання графіку виконання бригадами конкурсних завдань.
 2. Проводить при необхідності корекцію графіку виконання бригадами конкурсних завдань.
 3. Забезпечує бригади інформацією щодо змін графіку виконання конкурсних завдань.

ХVІ. Виконання конкурсних завдань.

 1. Кожна бригада отримує таблицю стартів. На старт команда повинна з’являтись за 5 хвилин до визначеного часу. У випадку відсутності на старті у визначений час, бригаді нараховується 10 штрафних балів.
 2. На виконання конкурсного завдання бригада повинна виїжджати з місця старту після дозволу стартового судді*.

* самовільний виїзд на виконання конкурсного завдання заборонено.

 1. До місця виконання конкурсного завдання карета повинна прибути відповідно до встановленого маршруту, при цьому дотримання правил дорожнього руху є обов’язковим.
 2. У випадку, якщо бригада прибула на місце виконання конкурсного завдання завчасно, вона повинна очікувати у спеціально передбаченому місці до виклику основного судді конкурсного завдання або його помічника .
 3. У випадку, якщо бригада спізнилася на місце виконання конкурсного завдання без об’єктивної причини, їй нараховується 0 балів за його виконання*.

*  більш ніж 5  хвилин.

 1. Виконання конкурсного завдання розпочинається тільки після команди  основного судді конкурсного завдання: «Час-старт!».
 2. До початку виконання конкурсного завдання основний суддя конкурсного завдання повинен ознайомити бригаду з правилами його виконання.  
 3.      Під час виконання конкурсного завдання всі члени бригади зобов’язані виконувати розпорядження основного судді конкурсного завдання.
 4.      Помічник основного судді конкурсного завдання за 2 хвилини до закінчення часу передбаченого на конкурсне завдання повідомляє бригаду.
 5. Одразу по закінченню часу виконання конкурсного завдання (команда судді конкурсного завдання: «Час-стоп!» бригада повинна припинити будь-які дії. Дії бригади, які були виконані після закінчення передбаченого часу не оцінюються.
 6. Швидкість виконання бригадою конкурсного завдання не оцінюється, окрім випадків коли це передбачено умовою конкурсного завдання.

 

ХVІІ. Процедура розгляду апеляції.

 1. Апеляція подається відповідно до встановленої форми до Апеляційного комітету.
 2. Право подавати апеляцію має офіційний представник бригади або за його відсутності керівник бригади.
 3. Апеляція подається протягом години після закінчення виконання бригадою конкурсного завдання. У випадку подачі апеляції пізніше ніж через годину після закінчення бригадою виконання конкурсного завдання Апеляційний комітет може відмовити у її розгляді.
 4.  З метою розгляду апеляцій створюється Апеляційний комітет у складі 3 осіб: Головного судді, заступника головного судді, незалежного спостерігача..
 5. Засідання апеляційного комітету є закритим. На ньому мають право бути присутні окрім складу Апеляційного комітету офіційний представник бригади.
 6. Рішення щодо апеляції приймається шляхом голосування членів Апеляційного комітету.
 7. Кількість балів за виконання конкурсного завдання вноситься до рейтингової таблиці тільки після рішення Апеляційного комітету.
 8. Рішення Апеляційної комітету затверджує Головний суддя Змагань.
 9. Подача апеляції є платною. Вартість апеляції встановлюється організаційним комітетом.
 10. Рішення Апеляційного комітету є кінцевим та не підлягає оскарженню.

ХІІІ. Незалежні спостерігачі.

 1. Незалежний спостерігач – особа, яка акредитована Організаційним комітетом Змагань.
 2. Незалежний спостерігач має право знаходитись у місці проведення конкурсних завдань, якщо це не суперечить умовам його проведення, брати участь у роботі Апеляційного комітету, комісіях щодо розгляду дискваліфікації команди.
 3. Незалежному спостерігачу заборонено: втручатися в роботу основного судді конкурсного завдання; передавати інформацію щодо особливостей виконання конкурсного завдання іншим особам.
 4. У разі виникнення ситуацій передбачених пунктом 3 незалежний спостерігач  втрачає акредитацію.

ХІХ. Процедура оцінювання переможців при однаковому рейтингу.

 1. Фінал чемпіонату може проводитись у випадку якщо після остаточного підрахунку результатів конкурсних завдань різниця балів між бригадами, які займають перше та друге або друге і третє місця складає 1 бал.
 2. Фінал проводиться у присутності всіх бажаючих учасників Змагань.
 3. Фінал передбачає послідовного виконання однакового завдання бригадами фіналістами.
 4. Для визначення переможця формується суддівська комісія фіналу Змагань у складі: Головний суддя Змагань та 4 основних судді конкурсних завдань, кожен з яких виставляє команді бали. Підрахування кількості балів відбувається відкрито та привселюдно.

ХХ. Прикінцеві положення.

 1. Бригади ЕМД які приймають участь у Змаганнях повинні чітко виконувати правила  передбачені цим Положенням.
 2. Положення повинне бути розіслано бригадам ЕМД або оприлюднено не пізніше ніж за 1 місяць до початку змагань.
 3. Участь бригад ЕМД в змаганнях означає їх автоматичну згоду з правилами передбаченими цим Положенням.
 4. Рішення щодо проведення наступних змагань приймається організаційним комітетом.

 

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф черкаської обласної ради
Copyright © 2016-2018